Medlemsinfo

Medlemsinformation
Du är/har blivit medlem i en bostadsförening. En bostadsförening lyder under lagen om ekonomiska föreningar och under sina egna stadgar. Lagen om bostadsrättsföreningar är inte direkt tillämplig!  
Föreningens stadgar blir alltså extra viktiga.

De paragrafer du framförallt bör tänka på är:
§ 16: Utträde ur föreningen kan inte sökas förrän efter två år. Du måste alltså äga din lägenhet i två år innan du får sälja den. Paragrafen har säkert kommit till för att undvika spekulation.
§ 17: När du funderar på att sälja din lägenhet måste du ta kontakt med styrelsen och meddela dina avsikter. Innan försäljningen avslutas ska styrelsen ha prövat överlåtelsen!

Det här innebär att styrelsen ska kontaktas i god tid:
1. Övriga medlemmar kan informeras, i fall någon skulle vara intresserad av att köpa lägenheten.
2. Det tar tid att kontrollera den tilltänkta köparen.
OBS! Den som inte ska bo permanent i lägenheten kan vägras medlemskap!

I och med att vår förening är en bostadsförening kan vi utifrån våra stadgar säga nej till påtänkta köpare. För alla parter underlättas situationen av att köpet inte är definitivt när styrelsens prövning sker.
Om du tänker överlämna försäljningen till en mäklare: försäkra dig om att han/hon verkligen informerar den tilltänkta köparen att det är en bostadsrätt i en bostadsförening som sälj. Detta ska också klart och tydligt framgå av köpeavtalet.
När man köper en bostadsrätt köper man nyttjanderätten till en bostad, vanligen en lägenhet i ett flerfamiljshus. Fastigheten ägs av bostadsföreningen/ bostadsrättsföreningen och medlemmarna i föreningen äger tillsammans hela fastigheten, såväl lägenheter som gemensamma lokaler som t. ex. tvättstuga, gård och fotolabb.
Medlemsinfo som pdf  

Exempel på skillnader mellan bostadsrättsförening (BRF) och bostadsförening (BF)

Lagar Speciallag: Bostadsrättslag samt Lag om ekonomisk förening Speciallag saknas – bostadsrättslagen kan ej åberopas. Dock gäller Lag om ekonomiska föreningar. Stadgarna är därför viktiga
Ekonomisk plan
Obligatorisk
Registreras hos PRV
Registrerad ekonomisk plan saknas. Ekonomiskt underlag för andelsvärden, insatser, fördelningstal etc. togs ofta in i stadgarna, men kunde också upprättas vid sidan om stadgarna.
Insatser Erlägges enligt den ekonomiska planen Insatsens storlek kan variera beroende på stadgeformulering.
Beslut om årsavgift Beslutas av styrelsen
Ordförande på stämman Väljs av stämmodeltagarna Stadgarna kan innehålla bestämmelser om att styrelsens ordförande skall fungera som ordförande på stämman.
Rösträtt Grundregel:
1 medlem/bostadsrätt = 1 röst
Graderad rösträtt kan förekomma, t.ex.:
1 röst per innehavd lägenhet
1 röst per eldstad
Förverkandeorsaker Reglerade i stadgarna Saknas ofta helt eller delvis i äldre föreningar.
Fråga om medlemskap Om styrelsen vägrar medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsens beslut kan inte omprövas i hyresnämnden.
Andrahandsuthyrning Om styrelsen vägrar tillstånd kan medlemmen få ärendet prövat i hyresnämnden. Styrelsens beslut kan inte omprövas i hyresnämnden
Tilläggsavgift för medlem som upplåter i andra hand Kan ej tas ut Kan tas ut om stadgarna innehåller bestämmelser därom.
Hembudsskyldighet *) Kan stadgas enbart för lokaler Kan i äldre föreningar gälla även bostadslägenhete
 *) Skyldighet enligt lag eller avtal att erbjuda den som har förköps- eller lösningsrätt till viss egendom/värdepapper att förvärva densamma.
 Skillnad BRF och BF som pdf 

Populära inlägg