Ordningsregler


Bf Hemtrevnad u.p.a
Föreningens ordningsregler

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!
Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.
Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!
För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.
Vad händer om ordningsreglerna inte följs
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste :styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.
Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.


1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller vaktmästare enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
c) Lämna inte dörrar till vind, källare, gemensamma badrum eller tvättstugor vare sig öppna eller olåsta.
d) Var försiktig med eld.
e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Kontrollera åtminstone en gång per år att brandvarnarna fungerar. Ytterligare information lämnas av styrelsen.
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet.

3. Om gemensamma kostnader
Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Behöver Du hjälp: ta kontakt med föreningens vaktmästare.
Låt inte fönster stå öppna vintertid -tänk på värmekostnaden!
Kostnader för värme och vatten betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Franska balkonger i trapphus
Se till att balkongdörrarna är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Undvik att ha dörrarna öppna vintertid – tänk på värmeförbrukningen.

5. Mattpiskning
För piskning och vädring av mattor, sängkläder m. m. finns piskställning på gården. Tänk också på vid vilken tidpunkt Du piskar mattor – stör inte grannarna tidiga mornar eller sena kvällar.

6. Tvättstuga
Föreningen har totalt 2 st tvättstugor, belägna i 14 yttre och 12 inre. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Se till att Du följer reglerna!
OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar
Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelrummen i källarna eller på gården i cykelställen. Motorcyklar får inte parkeras på gården. Cyklar får inte ställas i portarna. Barnvagnar får inte placeras i portarna av brandsäkerhetsskäl. Föreningen kommer att färdigställa lämplig förvaringsplats

8. Gården
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats. En städlista finns, där föräldrar turas om med ansvar för städningen.
b) Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna.
c) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.
d) Du som röker eller snusar ser självklart till att fimpar/påssnus inte hamnar på gården.

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
a) Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade på gården. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
b) Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i soporna utan skall lämnas på närmaste miljöstation.
c) Enligt lag skall el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. Kommunen kan även efter anmälan komma och hämta skrymmande/stora saker.
d) Sopor får inte ens tillfälligt ställas i trapphuset. Tänk på Dina grannar!

10. Rökning
Rökning är inte tillåten i föreningens lokal Filifjonkan.
Det är heller inte tillåtet att röka i trapphus eller portar. Har Du besök och inte vill att Dina gäster ska röka i din lägenhet kan Du hänvisa dem till gården, där askkoppar finns uppsatta. Släng inte fimpar på gården.

11. Källare och vind
På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Stammar och vattenledningar i förråd får inte blockeras, utan ska vara lättillgängliga i fall av olycka. Samtliga förråd ska vara låsta (även tomma) och vinds- och källardörrar alltid hållas låsta.

12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller tak.

13. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.
Hundar ska hållas kopplade på gården och i trapphus.
Det är inte tillåtet att ha ormar, spindlar etc. som lätt kan ta sig in till grannen via ventilationssystemet.

14. Störningar
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t. ex. trappa, hiss och tvättstuga.
Några exempel på vad som enligt lagen menas med störning:
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att spela högt på musikanläggning eller musikinstrument..
b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.
c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

15. Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Även vid uthyrning av del av bostad till annan person (i kommersiellt syfte) ska styrelsen informeras. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om uthyrningen skall pågå under en längre tid skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Lägenhetsinnehavaren bär ansvaret för ev. inneboende..

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
En särskild bostadsrättförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Om Du har för avsikt att byta ut originaldetaljer -kontakta styrelsen! Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Du städar självklart efter Dig i trappor, portar och övriga gemensamma utrymmen.

18. Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga. rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.
Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet.

19. Namnskyltar
Namnskylt på ytterdörren beställs från Namnskyltsfabriken. Anvisning finns om utseende och storlek. Hyresgästen bekostar skylten själv.

20. Arbetsdagar
Medlem är skyldig att delta i arbetsdagarna eller utföra en enskild uppgift (tilldelas av ansvarig för arbetsdagen). Om medlem inte har möjlighet tilld etta debiteras en av styrelsen fastställd avgift istället.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar
Dessa ordningsregler har beslutats av föreningsstämman den 15/5 2002 och kompetterats av styrelsen 2006

Kommentarer

Populära inlägg